Onze vakgebieden

AZ Connect levert voor nu en in de toekomst goede zorg die is afgestemd op de vraag en behoefte van de cliënt. Binnen elk vakgebied leveren wij toegankelijke en beschikbare zorg met oog voor diversiteit en cultuurspecifieke zorg.

Jeugdzorg

Jeugdzorg omvat een breed werkveld waar diverse zorgprofessionals actief betrokken zijn bij de zorgvraag.

Jeugdzorg is wat het woord zegt: zorg voor de jeugd.

Jeugdzorg omvat een breed werkveld waar diverse zorgprofessionals actief betrokken zijn bij de zorgvraag. Jeugdzorgorganisaties helpen kinderen, jongeren en hun ouders bij problemen in de opvoeding en ontwikkeling. Dat kan op vele manieren: thuis of in een instelling, kort of langdurig, individueel of als gezin.

AZ Connect wil dat kinderen in een fijne en veilige omgeving opgroeien zodat ze later als volwassenen volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij.

Als zorgprofessional ondersteunt AZ Connect kind en gezin en vervult ze een betekenisvolle rol voor de samenleving. We zijn een belangrijke schakel binnen het zorglandschap waarin onze ondersteuning en begeleiding is afgestemd op de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen.

AZ Connect zorgt voor de jeugd!

Gehandicaptenzorg

Als zorgprofessional in de gehandicaptenzorg ondersteun je mensen van alle leeftijden met een beperking.

Gehandicaptenzorg is onderdeel van de gezondheidszorg en richt zich op zorg voor en de behandeling van mensen met een lichamelijke, zintuigelijke, communicatieve en verstandelijke functiebeperking.  Door de beperking heeft iemand moeite om de gewone dagelijkse activiteiten uit te voeren.

De visie van AZ Collect is dat mensen met een beperking, net als ieder ander, recht hebben op een zo volwaardig mogelijk bestaan en een goede kwaliteit van leven. In de gehandicaptenzorg wordt aan de hand van de specifieke beperking(en) de ondersteuningsbehoefte vastgesteld. AZ Connect stemt het handelen af op het sociale netwerk en de ondersteuning die in de directe leefsituatie van de cliënt beschikbaar is. Het zorgaanbod is gericht op het wegnemen of hanteerbaar maken van belemmeringen op diverse leefterreinen waarbij de wensen en verwachtingen van de cliënt een belangrijke rol spelen. AZ Connect stimuleert mensen met een beperking tot maximale participatie in de maatschappij en de verbetering van de kwaliteit van leven.

Ouderenzorg/verzorgende

Als zorgprofessional bied je passende zorg aan de ouderen.

Ouderenzorg is bedoeld om ondersteuning te bieden aan mensen die bij het ouder worden meer en vaker last krijgen van verschillende aandoeningen. Dit kan op zowel geestelijk- als lichamelijk gebied zijn. Ouderenzorg is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Wanneer dit moeizaam verloopt, kan worden gekozen voor plaatsing in een verzorgings- of verpleeghuis.

AZ Connect biedt passende zorg aan ouderen waar op basis van de indicatie en specifieke behoefte verzorgende (ADL) en verpleegtechnische handelingen worden verricht. Tevens richt de zorg zich op reactivering. Contact met familie en mantelzorgers is een belangrijk onderdeel van de zorg die geleverd wordt.

GGZ

Als zorgprofessional binnen de GGZ biedt je verschillende behandelingen door trajecten in te zetten.

Het vakgebied geestelijke gezondheidszorg (afgekort GGZ) houdt zich bezig met de psychische gezondheid van de mens. Niet alleen wordt er onderzoek gedaan naar de psychische gezondheid van mensen, maar ook wordt de opgedane kennis toegepast om de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven te bevorderen en/of te herstellen.

Als zorgprofessional richt AZ Connect zich op verschillende ondersteuning en begeleiding die inspeelt op de zorgbehoefte van de cliënt. Samen met cliënten worden tussentijdse haalbare doelen opgesteld en richt het traject zich op het vergroten van de eigen regie op het leven.