Home > Privacy verklaring

AZ Connect
Privacy verklaring

AZ Connect neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van AZ Connect. We raden u aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gekoppeld zijn aan een persoon ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Ofwel gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Binnen AZ Connect worden verschillende categorieën persoonsgegevens verwerkt:

 • (Gevoelige) persoonsgegevens
  • Voorbeelden van persoonsgegevens zij naam, adres, woonplaats en postcode, telefoonnummer
 • Wettelijk identificatienummer (BSN)
  • Burgerservicenummer
 • Bijzondere persoonsgegevens
  • Nationaliteit

Met verwerken bedoelen we alle handelingen die we kunnen uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen en vastleggen tot en met het vernietigen van de gegevens.

1. Uitgangspunten AZ Connect

 • Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
 • Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien er op toe dat de organisaties waarmee wij samenwerken dat ook doen.
 • Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

2. Van wie verwerkt AZ Connect persoonsgegevens?

AZ Connect verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Personen die contact met ons hebben
 • Personen die gebruik maken of gebruik hebben gemaakt van onze dienstverlening
 • Personen die in dienst zijn of zijn geweest bij AZ Connect
 • Stagiaires en ingehuurd personeel
 • Personen die aan een organisatie verbonden zijn (geweest) met wie AZ Connect samenwerkt, zoals opdrachtgevers, opdrachtnemers en klant

3. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door AZ Connect verwerkt voor de volgende doeleinden.

 • Het maken van een afspraak of het stellen van een vraag via de website

Via het contactformulier op de website kunt u een afspraak maken of een vraag stellen aan AZ Connect. De contactgegevens die u invult gebruiken we om in contact met u te komen of uw vraag te beantwoorden.

 • Het voeren van administratie

Om onze dienstverlening mogelijk te maken, verwerkt AZ Connect alle gegevens in de administratie. Deze persoonsgegevens worden vastgelegd in onze systemen die daarvoor zijn ingericht.

 • Het declareren van diensten

Om de geleverde zorg of geboden ondersteuning aan cliënten te kunnen declareren bij onze opdrachtgevers, verwerken wij persoonsgegevens van cliënten.

 • Het verbeteren van de website en dienstverlening van AZ Connect

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

4. Hoe zorgt AZ Connect voor de veiligheid van uw gegevens?

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Deze maatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze regels gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken. Onze medewerkers, stagiaires en ingehuurd personeel zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens.

5. Hoe lang bewaart AZ Connect uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd. Gegevens die verband houden met fiscale verantwoording bewaart AZ Connect 7 jaar, overeenkomst de fiscale bewaarplicht.

Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De bewaartermijn van personeelsgegevens is tussen de twee en zeven jaar, afhankelijk van de gegevens die het betreft.

6. Welke rechten heeft u als betrokkene?

De AVG kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen) en bieden middelen om de verwerking van hun persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden. Voor u als betrokkene gaat om de volgende rechten:

 • het recht op informatie: AZ Connect heeft de verplichting u als betrokkene te informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en waarom.
 • het recht op inzage: dit recht biedt u de mogelijkheid om persoonsgegevens die AZ Connect van u verwerkt, in te zien.
 • het recht op rectificatie: dit recht biedt u de mogelijkheid om gegevens die AZ Connect van u bezit die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren en/of aan te vullen.
 • het recht op vergetelheid: dit recht biedt u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om alle gegevens die AZ Connect van u heeft te laten verwijderen.
 • het recht op beperking van de verwerking: dit recht biedt u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door AZ Connect tijdelijk stop te laten zetten.
 • het recht om bezwaar te maken: dit recht biedt u, indien AZ Connect uw persoonsgegevens verwerkt op grond van een taak van algemeen belang, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • het recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit): dit recht biedt u, indien AZ Connect uw persoonsgegevens verwerkt op grond van een overeenkomst, de mogelijkheid tot overdracht van de gegevens die AZ Connect beheert aan derden.

Een uitgebreide uitleg over deze rechten is te vinden op de volgende website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Wilt u gebruik maken van één of meerdere van uw privacyrechten?

Dan kunt u een verzoek indienen door contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming van AZ Connect.

Denk hierbij aan het meesturen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs met afgeschermde foto. Zonder geldige legitimatie kunnen wij het verzoek namelijk niet in behandeling nemen. Na vaststelling van uw identiteit wordt de kopie van het legitimatiebewijs direct verwijderd. Het is ons streven om binnen vier weken antwoord te geven aan het verzoek. Indien het om een complex verzoek gaat, wordt u geïnformeerd dat er meer tijd nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen. Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld door de functionaris gegevensbeschermingen waarna u schriftelijk een bevestiging ontvangt of aan uw verzoek kan worden voldaan en zo ja, hoe deze opgevolgd wordt.

7. Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van AZ Connect worden overgedragen aan een derde partij of dat AZ Connect fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw Persoonsgegevens worden overgedragen.

8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van AZ Connect?
Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de websites van AZ Connect zijn verkregen. Op de websites kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. AZ Connect accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

9. Mogen minderjarigen gebruik maken van AZ Connect?
AZ Connect is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien u jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag u geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat AZ Connect er van uit dat u inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

10. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kunt u contact opnemen met AZ Connect

Contactgegevens
AZ Connect
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
info@azconnect.nl